Een gekocht artikel = korting van 50% op de rest van uw bestelling + Uw verzendkosten gratis vanaf 39€* CODE

code1443

Algemene verkoopsvoorwaarden

U kunt onze algemene verkoopsvoorwaarden downloaden via deze link

Belangrijke opmerking :
De Gebruiker wordt verzocht om de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen !
De verkoopsite www.bleu-bonheur.be (hierna vermeld als de “Site") is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het Internet en openstaat voor alle gebruikers van dit net (hierna verder vermeld als de “Internetters”). De site werd opgemaakt door de firma Senior & CIE, 155-159 rue du Dr BAUER,
93 585 ST OUEN RC, vennootschap geregistreerd bij de griffie van het handelsregister te Bobigny onder het unieke identificatienummer 300 094562 - Code NAF 4791B met een kapitaal van
€ 3.725.630, BTW-nummer BE 0847 865 914.

Bleu Bonheur is lid van BeCommerce – de Belgische vereniging van bedrijven actief in e-commerce en verkoop op afstand – Wetenschapspark 1 – lab 1, Campuslaan, 1 – B - 3590 Diepenbeek en verbindt zich ertoe de deontologische code van BeCommerce te respecteren. Meer info vindt u op de website http://www.becommerce.be


De Site biedt Bleu Bonheur de mogelijkheid om producten van het handelsmerk Bleu Bonheur (hierna verder vermeld als de “Producten”) te koop aan te bieden aan Internetters die op de Site surfen (hierna verder vermeld als de “Gebruikers”). Ter uitvoering van de onderhavige verkoopsvoorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Bleu Bonheur gezamenlijk de “Partijen” en apart de “Partij” zullen worden genoemd, en dat de gebruiker die een bestelling heeft bevestigd, daarna de “Koper” zal worden genoemd. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.
Elke Gebruiker die aankopen op de Site wenst te verrichten, verklaart daartoe volledig rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan om aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Het raadplegen van de Site en de diensten die deze aanbiedt, vallen in dit geval onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is eraan gehouden de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk de toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.
Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering van de bestelling door Bleu Bonheur. Een bestelling kan met name niet worden nagekomen in het geval van niet-betaling van eerdere aankopen of indien Bleu Bonheur van mening is dat artikelen te vaak werden teruggestuurd of verloren gingen.
Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het in de wet van 9 juli 2001 gestelde inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.
Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u duidelijk de toestemming te hebben van één van uw ouders of van uw voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling van deze bestelling.
Tot slot wordt bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, echter zonder deze daarbij te wijzigen.

Artikel 1. Voorwerp
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben als voorwerp de rechten en verplichtingen van de Partijen te bepalen die ontstaan uit de online verkoop van Producten die worden voorgesteld op de Site, zij het uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten, met name de algemene verkoops-voorwaarden zoals die staan vermeld in de catalogus van de door Bleu Bonheur via de post verdeelde Producten.
De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de koper.

 

Artikel 2. Producten - Prijzen
2.1. Producten
De door Bleu Bonheur te koop aangeboden Producten zijn deze die op de site voorkomen op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt, alsook de producten die worden voorgesteld in de catalogi van het huidige seizoen, en dit zolang de voorraad strekt.
Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper hiervan ten laatste bij de levering van de bestelling op de hoogte gebracht. Tegelijk wordt bepaald dat Bleu Bonheur één of meerdere Producten die niet beschikbaar zijn, kan vervangen door één of meerdere gelijkaardige Producten met een op zijn minst gelijke waarde. Indien de Koper het vervangende Product niet wenst te houden, heeft hij de mogelijkheid om de terugbetaling van het vervangen Product te bekomen in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in artikel 4 en 7.
De foto’s en teksten die de Producten illustreren, zijn niet contractueel bindend. Indien de foto’s en/of de teksten een foutief karakter vertonen, kan Bleu Bonheur hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2.2. Prijzen
De prijzen worden vermeld in euro en zijn geldig in België. Eventuele kortingen, recyclagebijdragen en BTW-tarieven die van toepassing zijn op de dag van de bestelling, zijn in de prijzen verrekend.
Sinds 1 juli 2001 wordt, conform de regionale bepalingen van de milieuwetgeving, bij aankoop van een elektrisch of elektronisch apparaat, een bijdrage geïnd voor rekening van de vzw Recupel, het organisme dat instaat voor de terugname en recyclage van oude elektro in België.
Bij de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verwerkingskosten van de bestelling, waarvan sprake in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend worden aangerekend na definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal worden gericht bij levering van het pakje zal dus zowel de prijs van de Producten als de verwerkingskosten van de bestelling bevatten. De aangeduide prijzen zijn geldig tot de vermelde datum en zolang de voorraad strekt, behoudens in het geval van aanzienlijke wijzigingen van de lasten en in het bijzonder de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.
De eventuele toegestane promoties onder de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig voor een enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidsduur. Bleu Bonheur behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.
Bepaalde artikelen die per set worden aangeboden, kunnen ook per stuk worden geleverd: in dit geval dient het verzoek op een aparte bestelbon worden overgemaakt aan Bleu Bonheur, BP 22000, 7700 Mouscron. De prijs per stuk wordt in dit geval verhoogd met 15%.
2.3. Verwerkingskosten voor de bestelling
De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendings- hetzij in de retourkosten en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) waarvan sprake in artikel 6.
2.3.1. Deelname in de verzendingskosten
De deelname in de verzendingskosten van een pakje bedraagt vier euro negenennegentig cent
(€ 4,99). Bleu Bonheur behoudt zich het recht voor om dit tarief aan te passen in functie van de evolutie van de posttarieven. De deelname in de verzendingskosten is slechts éénmaal verschuldigd, zelfs indien de bestelling in meerdere keren wordt geleverd. De deelname in de verzendingskosten is enkel verschuldigd indien de klant zijn bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt.
2.3.2. Deelname in de betalingskosten
Een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) kan worden gevraagd in functie van de betaalwijze en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.
2.3.3. Deelname in de retourkosten
Indien de bestelling volledig wordt teruggestuurd, in een deelname in de retourkosten van € 4,99 verschuldigd.
In het geval van betaling onder rembours bij de levering, blijft de deelname in de verzendingskosten verschuldigd in de vorm van retourkosten.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling
3.1. Navigeren op de Site
De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de verschillende Producten die Bleu Bonheur op de site te koop aanbiedt. De Gebruiker kan hierbij vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder hierbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.
3.2. Registratie van de bestellingen
Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren en maakt hij deze interesse duidelijk door op het vakje “Toevoegen aan mandje” te klikken.
Op elk moment heeft de Gebruiker de mogelijkheid om :
- een overzicht te verkrijgen van de door hem geselecteerde Producten door op “Mijn mandje” te klikken
- eventuele fouten die werden gemaakt bij het opslaan van de bestelling te corrigeren door op “Wijzigen” te klikken; correcties zijn echter niet meer mogelijk eens de Gebruiker op “Bestelling plaatsen” heeft geklikt
- de selectie van Producten af te ronden en de geselecteerde Producten te bestellen door op “Bestelling plaatsen" te klikken.
Onverminderd hetgeen aan deze paragraaf voorafgaat, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker voor bepaalde met de post ontvangen handelsaanbiedingen zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenen door naar de homepage van de Site te gaan en te klikken op "Bestel uit uw catalogi". Op de pagina "Mandje" vermeldt de Gebruiker de "Voordeelcode" die op de ontvangen handelsaanbieding wordt vermeld. Bij het doorgeven van de bestelling, geeft de Gebruiker hierbij de volgende items op: de bestelnummers, de gewenste hoeveelheid en eventueel ook de maat. Indien de voordeelcode niet door de Site wordt herkend, behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren door gebruik te maken van andere bestelwijzen, met uitzondering van de Site.
Om de door hem gekozen Producten te bestellen, dient de Gebruiker, na op “Toevoegen aan mandje” te hebben geklikt, zich te identificeren door het e-mailadres en het wachtwoord in te geven die hij eerder zal hebben gecreëerd onder “Mijn account”.
De Gebruiker dient het daartoe ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat de Gebruiker zelf kiest en later ook zal nodig hebben om zichzelf op de Site te identificeren.
De Gebruiker aanvaardt dat het ingeven van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden blijkt.
Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt op het scherm een bestelbon met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.
3.3. Definitieve validering van de bestelling
Van zodra de Gebruiker zijn betaalwijze bevestigt, wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die zijn gebeurd tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt aldus Koper. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Bleu Bonheur of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Bleu Bonheur.
In overeenstemming met het in artikel 5 hierna gestelde, heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Bleu Bonheur.
3.4. Bevestiging van de bestelling
Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Bleu Bonheur verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. Deze bevestiging vermeldt alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.
Artikel 4. Levering
4.1. Termijnen
De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing:
> Normale termijn: voor alle beschikbare artikelen bedraagt de gemiddelde leveringstermijn 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper.
> Levering in een Afhaalpunt: voor beschikbare artikelen bedraagt de leveringstermijn in een Afhaalpunt dat het dichtst in uw buurt ligt, gemiddeld 14 dagen. U ontvangt de artikelen in het Afhaalpunt van uw keuze. Bij de afhaling van uw pakje is een geldig identiteitsbewijs vereist. De handelaar in het Afhaalpunt voor Bleu Bonheur ontvangt de pakjes en stelt deze een tiental dagen ter beschikking van zijn klanten.
In het geval dat een bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de bevestiging van de bestelling door de Koper, heeft deze laatste het recht om van de Aankoop af te zien. Voor bestellingen waarbij op de samenvatting die naar de Koper wordt verzonden, ‘beschikbaar binnen x weken’ staat vermeld, bedraagt de maximale leveringstermijn 30 werkdagen verhoogd met het aantal weken in kwestie.
4.2. Leveringsadres
De door de Koper bestelde artikelen worden enkel geleverd in België en in Luxemburg, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. De Koper heeft de mogelijkheid om de Producten te laten leveren op een ander adres dan het zijne en met name in een van de Afhaalpunten. In dit laatste geval kunnen de Producten in principe worden afgehaald door de Koper, na voorlegging van een identiteitsbewijs, in het Afhaalpunt naar keuze van de Koper.
De Producten worden te allen tijde verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Bleu Bonheur wijst elke aansprakelijkheid af die ontstaat uit een aanzienlijke vertraging door de postdiensten of transporteurs, alsook indien de Producten verloren gaan of bij staking. De risico’s van het transport worden gedragen door de Koper, die desgevallend een gemotiveerde klacht dient neer te leggen bij de postdiensten of bij de transporteur en dit binnen een termijn van drie (3) werkdagen te tellen vanaf de levering. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten slechts naar de Koper overgaat bij volledige betaling van het factuurbedrag, met inbegrip van de deelname in de verzendingskosten. Alle overige risico’s van verlies en schade die betrekking houden op de Producten worden aan de Koper overgedragen vanaf het moment van de levering. Het leveringsadres is bijgevolg het volgende :

- IN EEN AFHAALPUNT naar keuze Bleu-Bonheur zal maximale inspanningen leveren om de leveringstermijn binnen de 14 dagen na de bestelling in het Afhaalpunt naar keuze van de Koper te respecteren. Een Afhaalpunt is een verkooppunt van het type « mondial relay« (boekhandel, tankstation of voedingszaak) waar de Koper de bij Bleu Bonheur bestelde artikelen kan afhalen. De levering binnen de 14 dagen kan echter nier worden verzekerd in het geval van overmacht of bij een staking van de transport- en/of postdiensten. De Koper wordt verwittigd dat zijn pakje in het Afhaalpunt is aangekomen en dit hetzij per sms, hetzij (standaard) met de post. Elke bestelling die in een Afhaalpunt wordt geleverd, blijft daar gedurende een termijn van maximaal 10 dagen liggen (+ bijdrage van 4,99€ in de verzendingskosten). Vertraagde artikelen worden steeds thuis geleverd.
De Koper wordt van de aankomst van zijn pakje op de hoogte gebracht, hetzij en in de eerste plaats per sms, dan wel per brief. Dit geldt ook voor vertraagde artikelen die in een Afhaalpunt worden geleverd. Alle bestellingen die in een Afhaalpunt worden geleverd, worden daar gedurende een termijn van maximaal 10 dagen bewaard.

- BIJ DE KOPER OF OP HET ADRES VAN ZIJN KEUZE: De Koper kan ook de levering van het pakje bij hem thuis vragen en dit binnen een minimale termijn van ongeveer 14 dagen. Bleu Bonheur levert alles bij de Koper binnen een normale termijn en zonder toeslag.

Artikel 5. Gestandaardiseerde informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, onderhavige bestelling te herroepen, eventueel met het doel één of meerdere van de bestelde artikelen om te ruilen.

De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door uzelf aangeduide derde (met uitzondering van de vervoerder), fysiek ontvangst heeft genomen van het (de) artikel(en), of van het laatste artikel (indien het een bestelling betreft van meerdere artikelen en indien deze artikelen apart werden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u hetzij via deze link, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Bleu Bonheur – PB 22.000 – 7700 Moeskroen, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring.

Voor het respecteren van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling in verband met de uitoefening van uw recht op herroeping overhandigt vóór het verstrijken van deze herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

In geval u onderhavige bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons voorgestelde goedkopere standaardleveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

U dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het (de) artikel(en).

In geval van herroeping van een deel van uw bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aangaande de artikelen in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname aan de verzendingskosten) en de betalingskosten (bij voorbeeld levering onder rembours).

In geval van herroeping van uw volledige bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname aan de verzendingskosten) die verschuldigd blijven bij wijze van directe kosten voor het terugsturen van het (de) artikel(en) : het tarief van de deelname aan de verzendingskosten bedraagt hierbij 4,99 € voor elke bestelling.

Zijn eveneens verschuldigd bij wijze van directe retourkosten de eventuele frankeerkosten (die evenwel vermeden kunnen worden als u uw artikelen terugstuurt via een Afhaalpunt) of andere eventuele onvermijdelijke transportkosten.

De terugbetaling in kwestie zal zonder bovenmatige achterstand uitgevoerd worden en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop wij werden geïnformeerd van uw beslissing tot herroeping van uw volledige of van een deel van uw bestelling.

Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene dat u voor de initiële transactie gebruikte, behalve indien u uitdrukkelijk een ander middel wenst te bekomen ; in ieder geval zal deze terugbetaling voor u geen kosten met zich meebrengen.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij het artikel of de artikelen hebben ontvangen of tot u een bewijs van verzending van het artikel of de artikelen hebt geleverd, waarbij de weerhouden datum deze is van de eerste van deze feiten.

U dient ons het(de) artikel(en) in zijn(hun) originele verpakking terug te sturen, via uw Afhaalpunt of via de post naar Bleu Bonheur – Dienst Terugzendingen - PB 22.000 - 7700 Moeskroen, zonder bovenmatige achterstand en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van een deel van of van uw volledige bestelling hebt te kennen gegeven. Deze termijn wordt geacht gerespecteerd te worden indien u het(de) artikel(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw Afhaalpunt of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt geacht het(de) artikel(en) tijdens de periode van herroeping met de nodige voorzorgen te behandelen en te controleren, zoals het u in een winkel zou toegestaan zijn. U zal dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de waardevermindering van dit(deze) artikel(en) die het gevolg is van manipulaties andere dan deze die noodzakelijk zijn om zijn(hun) aard, eigenschappen of goede werking vast te stellen.
Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde, vervuilde of gedragen artikelen, artikelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige artikelen of artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte, atikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
U kunt het recht op herroeping niet uitoefenen voor :
- de levering van artikelen die snel kunnen verouderen of bederven;
- de levering van verzegelde artikelen die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de gezondheid en de hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken;
- de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van verzegelde software en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken.

Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald ?
Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zult u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op uw retourborderel. Indien u het er niet op vermeldde en wij uw rekeningnummer niet kennen, zult u een waardebon ontvangen die 3 maanden geldig is of kan teruggestuurd worden naar Bleu Bonheur, vergezeld van uw bankrekeningnummer.
Belangrijke bijzonderheden :
o Sommige textielartikelen worden geleverd met een veiligheidszegel dat absoluut niet mag verwijderd worden tijdens het passen. Elk artikel dat zonder zijn veiligheidszegel wordt teruggezonden zal niet terugbetaald of omgeruild kunnen worden.
o Terugzendingen onder rembours zullen geweigerd worden. Indien uw artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeerkosten terugbetaald worden. In de andere gevallen blijven de frankeerkosten door u verschuldigd.
o De met ecocheques betaalde artikelen kunnen niet terugbetaald worden. In geval van terugzending kan de Koper de omruiling vragen voor een ander erkend ecocheque-artikel.
o In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Bleu Bonheur zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.
Worden niet teruggenomen :
• Cd’s, dvd’s, hygiëneproducten en cosmetica die werden geopend
• Op maat gemaakte artikelen (gordijnen, stoffen, matrasbeschermers...)

Artikel 6. Betaling
Elke bestelling impliceert een deelname in de verzendingskosten waarvan sprake in artikel 2.3, en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, dit in functie van de gekozen betalingswijze (punt 3 en 4 hieronder). Worden niet als betalingswijzen aanvaard: postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling en cheques.
Bij de bevestiging van de bestelling wordt de Koper verzocht om tussen een van de volgende betalingswijzen te kiezen:
1. Met een VISA-kaart of MasterCard: de Koper vermeldt het nummer en de vervaldatum van de kaart op de bestelbon alsook de 3 laatste cijfers van het nummer op de achterkant van de kaart: de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bank.
2. Onder rembours BIJ DE LEVERING: de Koper betaalt IN SPECIËN aan de leverancier en betaalt daarbovenop ook de som van € 4,49 als deelname in de betalingskosten.
3. Via OVERSCHRIJVING: (deze betalingswijze is enkel geldig in België) 14 kalenderdagen NA ONTVANGST van de artikelen, uitsluitend via het BIJ HET PAKJE GEVOEGDE OVERSCHRIJVINGSFORMULIER en mits de betaling van de som van € 3,49 als deelname in de betalingskosten; in ieder geval is geen enkele betaling vereist voor het eind van een termijn van 14 kalenderdagen.
De bestelling wordt aanvaard onder voorbehoud van de mogelijkheid van Bleu Bonheur om deze te weigeren. En bestelling kan met name worden geweigerd indien eerdere aankopen niet werden betaald of indien Bleu Bonheur van mening is dat artikelen te vaak werden teruggestuurd of verloren gingen. Wanneer de artikelen 14 dagen worden gehouden, wordt de verkoop als gesloten beschouwd en de bij het pakje gevoegde factuur als definitief aanvaard beschouwd. De niet-betaling leidt tot een vertragingsboete van 15% met een minimum van € 50 en intresten à rato van 1,65% per maand.
Bij incasso van een onbetaalde factuur zijn alle inningskosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald. Het bedrag komt overeen met 15% van het totaal verschuldigd bedrag, met een minimum van 75 EUR. Bij geschillen hebben de rechtbanken van Doornik als enige bevoegdheid.
In elk geval behoudt Bleu Bonheur zich het recht voor om bestellingen of leveringen te weigeren in het geval van:
- een bestaand conflict met de Koper
- gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een voorgaande bestelling door de Koper
- weigering van de toestemming voor een betaling met de kaart door de banken
- gebruik van een bankkaart die niet door een Belgische financiële instelling werd verstrekt.
Alsdan kan Bleu Bonheur onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.
Bleu Bonheur beveiligt de online betaling door middel van het S.S.L.-protocol (versie 128 bits).
Om te weten op welk moment u zich in veilige modus bevindt, verschijnt rechts onderaan uw scherm het symbool van een slotje en begint de url met https://

Artikel 7. GARANTIES
7.1 Gold Quality : minimaal 2 jaar waarborg
Bleu Bonheur maakt een selectie van vlotte modellen en materialen, voor comfortabele outfits die vaak in de machine worden gewassen. De modellen met het GOLD QUALITY-label verdienen uw volste vertrouwen en genieten 2 jaar waarborg. Indien u alsnog teleurgesteld zou zijn over de kwaliteit van de artikelen, beschikt u over 2 jaar om ze te ruilen. Bleu Bonheur verbindt zich ertoe om u deze artikelen terug te betalen. Het spreekt vanzelf dat onze GOLD QUALITY-verbintenis geen betrekking heeft op de normale slijtage van kledingstukken en eventuele gebeurlijke slijtage.
7.2. Uitzonderingen
De waarborg waarvan sprake in artikel 7.1 is niet van toepassing:
- op de normale slijtage van bepaalde stukken
- op onderdelen en accessoires die regelmatig vervangen moeten worden (zoals met name batterijen, stofzuigerzakken, inktpatronen, vullingen, …)
- op de volgende artikelen waarvan de veiligheidsverpakking reeds werd geopend: cosmetica en artikelen voor lichaamsverzorging (crèmes, lotions) en vooraf opgenomen artikelen zoals audio- en videocassettes, cd’s, dvd’s en videogames
- in het geval van professioneel, commercieel of collectief gebruik, of indien het artikel werd gebuikt voor andere doeleinden dan deze waarvoor het werd ontworpen
- in het geval van gebruik dat niet beantwoordt aan de gebruikshandleiding of abnormaal gebruik
- in het geval van de reparatie van een panne die te wijten is aan een intentioneel feit of een onoplettendheid
- in het geval van de reparatie van een panne die te wijten is aan een ongeluk, brand, blikseminslag, storm of andere natuurrampen
- in het geval van een reparatie die werd uitgevoerd door een derde of door uzelf
- op alle herstellingen aan uw gsm, waarvan de panne werd veroorzaakt door waterschade.
- in het geval van wijzigingen die niet aan Bleu Bonheur kunnen worden toegeschreven (bijvoorbeeld, de wijziging door de klant van de programmering van een elektrisch apparaat).
De waarborg dekt geen enkele schadeloosstelling van welke aard ook. Voor micro-informatica zijn de integriteit en de back-up van gegevens ten laste van de klant. Het verlies van gegevens valt niet onder de garantie en kan niet leiden tot een verzoek om herstelling of klacht tegenover de verkoper of onderhouder met betrekking tot dit verlies.
7.3 Wettelijke garantie
De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittigt hij Bleu Bonheur schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan Bleu Bonheur om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar, kan hij geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding in de catalogus. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft, krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven in de catalogus onverlet.
7.4 Vervangingsstukken – Vervangingsartikelen – gratis terugname – Technische bijstand – Dienst-na-verkoop – Correspondentie- en bezoekadres
VERVANGINGSARTIKELEN
Indien een artikel niet beschikbaar is, levert Bleu Bonheur een vervangingsartikel met gelijkwaardige of beter eigenschappen tegen een gelijkaardige of hogere prijs. Op dezelfde manier kan Bleu Bonheur bij onvoldoende voorraad een geschenk van dezelfde of hogere waarde aanbieden om haar engagement na te komen.
TECHNISCHE BIJSTAND PER TELEFOON
De Koper die advies nodig heeft bij de ingebruikname of het gebruik van zijn nieuwe apparaat kan hiervoor een consulente raadplegen op het nummer 056 341 822* , van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur. De consulente kan hierbij navraag doen bij de collega’s van de technische dienst en de klant desgevallend terugbellen om een oplossing voor zijn probleem te vinden.
DIENST-NA-VERKOOP
De Koper slaagt er niet in om het nieuwe toestel dat hij bij Bleu Bonheur aankocht, correct te laten werken? Dan stelt Bleu Bonheur een team van specialisten voor om hem daarbij te helpen! Het volstaat om het probleem telefonisch voor te leggen op het nummer 056 341 822* (voor België), van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur of via deze link. Het probleem wordt binnen een bepaalde termijn opgelost. Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht, waarbij de specialisten zich ertoe verbinden om een andere oplossing te vinden.
CORRESPONDENTIE- EN BEZOEKADRES
Alle correspondentie of stappen met betrekking tot de in het onderhavige artikel beschreven garanties, moeten worden gericht aan Bleu Bonheur op het volgende adres BP 22000 7700 Moeskroen, ofwel telefonisch op het nummer 056 341 822* van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur of via deze link.

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door de firma Bleu Bonheur, verantwoordelijk voor de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en verwerking van bestellingen, het verlenen van kredieten, de uitvoering van statistieken en tests, het globale beheer van de klantenrelaties, met inbegrip van de commerciële promotie van de producten en diensten van Bleu Bonheur en haar commerciële partners.
De Koper kan op elk moment toegang hebben tot deze gegevens en er de rechtzetting van vragen door een brief met daarbij een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart te richten aan Bleu Bonheur BP 22000 7700 Mouscron.
De nominatieve gegevens van de betrokkene kunnen met het oog op direct-marketingdoeleinden worden doorgegeven aan de partners van Bleu Bonheur. De Koper kan zich op elk moment verzetten tegen het doorgeven van deze gegevens door hiertoe een schrijven te richten, bijvoorbeeld als volgt: "Ik verzet me tegen het doorgeven van mijn persoonlijke gegevens naar derden met het oog op direct-marketingdoeleinden". Indien hij onze documenten niet langer wenst te ontvangen, volstaat het om dit te signaleren aan Bleu Bonheur BP 22000 7700 Mouscron.
Aanvullende gegevens in verband met de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.
Bleu Bonheur registreert sommige telefoongesprekken tussen de Kopers en de consulentes van het callcenter met als enige doel de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Met uitzondering van de voorafgaande verzoeken m.b.t. een aanbod tot kredietopening, worden deze gegevens niet langer dan 1 maand bewaard.
8.1. Nominatieve informatie
Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.
Bleu Bonheur kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor is het mogelijk dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Bleu Bonheur mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in de bovenstaande paragraaf gesteld.
8.2. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de pc van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies dienen om een eerder bezoek van de Gebruiker aan de Site te signaleren. Bleu Bonheur gebruikt cookies onder andere om de aan de Gebruiker voorgestelde diensten te personaliseren.
De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest aldus de mogelijkheid om die diensten die hem door Bleu Bonheur op de Site worden geleverd, te personaliseren.
8.3. Webbanners
Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of “banners”, waarmee het aantal bezoekers van een pagina wordt geteld.
Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de efficiëntie van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.
De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, dienen uitsluitend om statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde webpagina’s op de Site en aldus de Gebruikers van onze Site beter van dienst te zijn.

8.4 Betaalijn : 0900/10.477
Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de electronische communicatie. Er is een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.
Dienstenaanbieder : Senior-et-cie, 155-159 rue du Dr Bauer 93585 Saint Ouen Cedex,
KBO-nummer (siret Frankrijk) : 300 094 562 00 299
BTW-nummer : BE 0847865914
Omschrijving : Verkoop op afstand van kleding en accessoires voor senioren
Prijs van de dienst : € 0,50 per minuut.
Bij klachten: email : info-be@senior-et-cie.com , Tel 056/34-18-22

Artikel 9. Diverse bepalingen
9.1. Overmacht
Bleu Bonheur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.
Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.
Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Bleu Bonheur de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Bleu Bonheur de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Bleu Bonheur om de aankoopprijs aan de Koper terug te betalen.
9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.
9.3. Volledigheid van de overeenkomst
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.
9.4. Toepasselijke wet – Bevoegde rechtbanken
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties tussen Bleu Bonheur en de Koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bleu Bonheur verbindt zich tot het naleven van de regels van de deontologische code van BeCommerce – de Belgische vereniging voor e-commerce en verkoop op afstand waar zij lid van is. In het geval van geschillen zal getracht worden een regeling in der minne uit te werken, vooraleer juridische stappen worden ondernomen. Enkel de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd.
9.5. Intellectuele eigendom
Het geheel van de elementen - hetzij visueel, hetzij auditief - die samen de site bleu-bonheur.be vormen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het patentrecht. Deze elementen zijn de eigendom van BLEU BONHEUR.
Elk gebruik, totaal of gedeeltelijk en van welke aard ook, dient vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door BLEU BONHEUR.
Elke link naar de site zal op eenvoudig verzoek van BLEU BONHEUR moeten worden verwijderd.
*Tarief volgens operator.